خلاصه طرح جامع منطقه آزاد ارس

هر مجتمع سكونتي و فعاليتي از دو بعد اساسي تشكيل مي شود. نقش و عملكرد باضافه كالبد و فرم . به منظور هدايت توسعه و عمران يك مجتمع سكونتي و فعاليتي تهيه طرحهاي توسعه و عمران با رعايت نظام سلسله مراتب سطوح برنامه ريزي پس از تعريف نقش و عملكرد مجتمع بعنوان يك ابزار اساسي به شمار مي رود. سازمان منطقه آزاد در شروع فعاليت هاي عمراني و ايجاد زير ساخت هاي اساسي جذب سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي ابتداء به تهيه طرح راهبردي پرداخت. يكي از خروجي هاي اين طرح تدوين ماموريت هاي منطقه مي باشد.

اين طرح بر اساس مطالعات خود ماموريت هاي منطقه را بر اساس مزيت هاي قانوني، محيط طبيعي و انساني آن در خصوص سكونت و فعاليت هاي اقتصادي به شرح زير تدوين نموده است:

 • تبديل منطقه مرزي به يك قطب علمي در سطح بين المللي و آزمايشگاه بهره گيري مناسب از قابليت ها و مزيت هاي سرزمين اصلي بر پايه دانش به منظور افزايش توليد ناخالص ملي.
 • فراهم سازي امكانات ورزشي، آموزشي - تفريحي و درماني با نگاه فراملي .
 • جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در زمينه هاي
 • صنعتي و معدني
 • كشاورزي و منابع طبيعي
 • مسكن و شهر سازي
 • بازرگاني
 • گردشگري
 • انرژي
 • آموزشي و پژوهشي
 • ICT
 • خدمات
 • بهره گيري مناسب از قابليت هاي ترانزيتي كشور در دلاانهاي ارتباطي شرقي - غربي و شمالي - جنوبي با رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست.

در ادامه اين فرآيند مركز مطالعات راهبردي سازمان اقدام به تهيه Master Plan منطقه با الهام از خروجي طرح راهبردي بعنوان اولين لايه برنامه ريزي كالبدي منطقه پرداخته و در اين قالب براي تحقق ماموريت هاي منطقه فضاي لازم را با رعايت كليه اصول برنامه ريزي و به ازاي هر فعاليت تخصيص داده است.

خروجي Master Plan به طور كلي به شرح زير مي باشد:

 • شبكه بندي معابر منطقه در حد شرياني
 • منطقه بندي كاربري و تراكمي اراضي به شرح زير
 • منطقه مسكوني در سه سطح تراكمي ( كم، متوسط، زياد )
 • صنايع و كارگاهها ( صنايع تبديلي، صنايع سنگين، صنايع Hi-Tech ، توليد انرژي، توليد مصالح ساختماني )
 • فعاليت هاي كشاورزي ( شهرك گلخانه اي، كشت مكانيزه، شهرك توليد پروتئين )
 • مجتمع هاي آموزش عالي و پژوهشي ( آموزش عالي، پژوهش و فن آوري، خدمات بهداشتي و درماني و آموزش پزشكي )
 • دهكده ورزشي
 • دهكده سلامت
 • حمل و نقل و انبار
 • نمايشگاه بين المللي
 • C . B . D
 • شهرك فرودگاهي
 • پهنه هاي مربوط به اقامت و تفرج
 • رهنمود ها و سياست هاي برنامه ريزي