منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد ارس

با ايمان به اراده خالق هستي و در جهت حفظ منافع ملي و سازماني و رضايتمندي مردم منطقه كه سرمايه واقعي ما مي باشند ، به رعايت اصول ذيل معتقديم :

 • حضور به موقع در محل كار و وقت شناسي در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع
 • خوشرويي و متانت نسبت به همكاران و مراجعان
 • راهنمايي و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش جهت تأمين نيازهاي منطقي و رضايتمندي آنان
 • ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب
 • انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني
 • پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ، غيبت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد
 • رازداري و خودداري از افشای اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان
 • استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه
 • جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان
 • رعايت اعتدال و توازن بين زندگي شغلي و خانوادگي
 • استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني
 • درك صحيح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن
 • احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع
 • كوشش در جهت افزايش دانش و مهارت هاي شغلي