اهداف و ماموریت های سازمان منطقه آزاد ارس

 • حضور موثر در ترتيبات منطقه­ اي.
 • ايجاد تمهيدات براي گسترش خدمات ترانزيتي.
 • توسعه توليدات صنعتي و معدني با توجه به مزيتهاي منطقه به ويژه در زمينه تامين انرژي.
 • توسعه بازرگاني و حضور در بازارهاي جهاني.
 • توسعه گردشگري.
 • توسعه آموزش عالي و فن­آوري­هاي جديد.
 • بهره­ برداري بهينه از امكانات و مزيت­ها در جهت گسترش توليد و نوآوري در بخش كشاورزي.
 • ايجاد فضاهاي نوين كالبدي نمايانگر چهره­اي نو از جمهوري اسلامي ايران.
 • ماموريت های سازمان منطقه آزاد ارس
 • تقويت هم‌پيوندي اقتصاد­هاي ملي و بين‌المللي با الويت قفقاز جنوبي در راستاي احراز جايگاه اول كشور در منطقه و بستر­سازي و تمرين در راستاي الحاق به سازمان تجارت جهاني.
 • تبديل منطقه مرزي مربوط، به يك قطب علمي در سطح بين­­المللي و آزمايشگاه بهره‌گيري مناسب از قابليتها و مزيتهاي سرزمين اصلي بر پايه دانش به­منظور افزايش توليد ناخالص ملي.
 • گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها و فراهم­سازي امكانات ورزشي، آموزشي، تفريحي و درماني با نگاه فرا ملي.
 • جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در زمينه هاي خاص مطالعه و سياست گذاري شده با موضوعات گوناگون صنعتي و معدني، كشاورزي و منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، گردشگري، اقتصاد انرژي، آموزشي، پژوهشي، ICT و خدماتي، در يك فضاي رقابتي با توجه به امكانات و پتانسيل هاي ويژه منطقه از جمله بهره‌گيري مناسب از قابليتهاي ترانزيتي كشور در دالانهاي ارتباطي شرقي- غربي و شمالي- جنوبي و رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست.