استراتژی های برتر

استراتژی كشاورزي

توسعه فعالیت های کشاورزی در زمینه های آبزی پروری، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، تولید میوه های نیم گرم سیری و هسته دار و کشت آبی، به ويژه در زمین هایی که قانوناً فقط مناسب فعالیت های کشاورزی هستند، با استفاده از منابع آبي مطمئن و فراوان منطقه و فرصت دسترسي به بازارهاي مناسب.

استراتژی ترانزيت و صادرات مجدد

توسعه فعالیت های ترانزیت و تبدیل منطقه به مگاپورت صادرات و واردات و صادرات مجدد با توجه به را ه های ارتباطی و مواصلاتی مناسب در پسکرانه و موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و وجود گمرک جلفا به عنوان سطح یک مبادی ورودی و خروجی در مقیاس ملی.

استراتژی آموزش عالي

توسعه آموزش عالي در منطقه با توجه به امكان جذب تعداد زيادي از دانشجويان ايراني در خارج از كشور و برخورداري از امكانات قطب هاي دانشگاهي مركز استان و شهرستان هاي همجوار.

استراتژی صنعتي و معدني

توسعه فعاليت هاي معدني و صنايع مرتبط با انرژي و ساير صنايع داراي مزيت و ايجاد خوشه هاي صنعتي در منطقه با اتكا به نزديكي و همجواري با تبريز، به عنوان يكي از قطب هاي اصلي صنعتي كشور و استفاده از مزيت دسترسي به انرژي فراوان و بهره مندي از امكانات نيروي انساني و بازارهاي مناسب و همچنين توسعه صنعت ساختمان با عنايت به نيازهاي روزافزون منطقه به ايجاد تمهيدات زيرساختي، به ويژه با توجه به جايگاه جلفا در طرح هاي فرادست ملي، منطقه اي و استاني.

استراتژی خدماتي

توسعه مراكز درماني فوق تخصصي به منظور پاسخگويي به تقاضاي فراملي و توسعه امكانات خدماتي با توجه به نقش پذيري كاربري هاي متنوع و فراهم بودن شكل گيري پايگاه هاي خدماتي در منطقه آزاد.

استراتژی ICT

توسعه مراكز درماني فوق تخصصي به منظور پاسخگويي به تقاضاي فراملي و توسعه امكانات خدماتي با توجه به نقش پذيري كاربري هاي متنوع و فراهم بودن شكل گيري پايگاه هاي خدماتي در منطقه آزاد.

استراتژی تامين مالي

تامین مالی منطقه با استقرار و حمایت از نهادهای مالی و پولی داخلی و خارجی و جذب سرمایه های ریالی و ارزی به ويژه سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور به پشتوانه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و امتيازات قانوني مناطق آزاد براي سرمايه گذاري در منطقه.

استراتژی زيست محيطي

رفع محدوديت هاي قانوني زيست محيطي منطقه آزاد ارس از طريق اصلاح قوانين و مقررات و يا توسل به ابتكارات خلاقانه براي فعاليت در مناطق تحت شمول مقررات خاص زيست محيطي.

استراتژی سرمايه گذاري

افزایش رقابت پذیری منطقه در مقابل مناطق آزاد رقیب برای جذب سرمایه، با توجه به پتانسيل بالاي منطقه در اين زمينه، به ويژه از طريق سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، با هماهنگی دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و بهبود تسهیلات قانونی خاص مناطق آزاد و پوشش ریسک های سرمایه-گذاری با استقرار نهادهای مالی و ضمانتی مربوط.

استراتژی گردشگري

توسعه گردشگری به ویژه در زمینه های مذهبي با تکیه بر وجود کلیسای سنت استپانوس در منطقه و امکان ایجاد دسترسی آسان از آنجا به کلیسای قره کلیسا و «اكوتوريسم» با توجه به طبیعت بکر شهرستان جلفا و استفاده از رودخانه ارس و «گردشگري تاريخي» با عنايت به قلعه هاي تاريخي منطقه به ويژه قلعه بابك در نزديكي منطقه و «گردشگري تجاري» با وجود بازارچه های مرزی و «درماني» با وجود پتانسيل هاي منطقه در اين زمينه و مزيت هاي آب درماني.