قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مناطق آزاد در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی در مناطق آزاد

ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد

آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد