قانون پیش فروش ساختمان

نامه وزیر راه و شهرسازی

فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش

فرم درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش در رسانه های جمعی

دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش