فراخوان مسابقه طراحی میادین در سطح محدوده منطقه آزاد ارس

در خصوص بهسازی، طراحی و ساماندهی میادین محدوده منطقه آزاد ارس و تأکید بر بهسازی سیمای شهری در جهت زیباسازی مقصد گردشگری ارس، واحد زیباسازی سازمان در نظر دارد طراحی و ارائه المان های پیشنهادی میادین اصلی محدوده و تقاطعات اصلی را به مسابقه بگذارد.

موارد عمومی پیشنهادی برای ایده پردازی و طراحی میادین در قالب شش پروژه اعلام شده است.

پروژه های فراخوان شده به شرح ذیل می باشد:

میدان (عباس میرزا)
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
 • هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
 • در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی شهر، توجه به موقعیت طرح و حجم عبور، چشم انداز های سواره (بعنوان ناظر اصلی) در محورهای ارتباطی مد نظر قرار گیرد.
 • طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان میدان و موقعیت خاص آن، باید بتواند شاخصه های یک میدان با منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
 • دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسب های آنها در نظر گرفته شود.
 • استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
 • می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
 • مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
 • طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
جوایز
 • نفر اول: ۱۵ سکه تمام بهار آزادی
 • نفر دوم: ۵ سکه تمام بهار آزادی
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰ کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
بلوار مقابل پمپ بنزین خاقانی
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی
 • بعنوان بلوار ورودی منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و المان های به کار رفته در طراحی آن قابلیت تبدیل به نماد به عنوان اثر شاخص منطقه را دارا باشد.
 • مدنظر قرار دادن استراتژی های برتر منطقه آزاد ارس (صنعت، آموزش عالی، گردشگری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی) در طراحی با بهره گیری از نگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح.
 • جزئیات نصب عناصر نوری و نورپردازی فضاها می بایست به گونه ای باشد که در روز باعث ایجاد اختشاشات بصری نشود.
 • طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان بلوار ورودی منطقه و موقعیت خاص آن، بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
 • دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
 • می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
 • مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
 • طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
جوایز
 • نفر اول: ۱۰ سکه تمام بهار آزادی
 • نفر دوم: ۳ سکه تمام بهار آزادی
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰ کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
میدان یادبود
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی
 • هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
 • استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان
 • عنوان میدان (یادبود) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
 • توجه به مسایل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
 • وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
 • استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
 • می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
 • مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
 • طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
جوایز
 • نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
 • نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰ کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهندنمود در اختیار سازمان خواهدبود.
میدان معلم
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی
 • هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
 • استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
 • عنوان میدان (معلم) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
 • توجه به مسایل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
 • وحدت شکلی اثربازمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
 • استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
 • می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
 • مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
 • طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد
جوایز
 • نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
 • نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰ کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
میدان فاز ۲
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی
 • هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
 • عنوان میدان (صنعت پاک ) در طراحی المان های میدان مد نظر قرار گیرد.
 • در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی فاز صنعتی، توجه به موقعیت طرح و چشم اندازهای سواره (بعنوان ناظر اصلی) در محورهای ارتباطی مد نظر گیرد.
 • طرح کلی باید بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
 • می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
 • مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
 • طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد
جوایز
 • نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
 • نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰ کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
نورپردازی فضای سبز و حوض داخل بلوار رسالت
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی
 • دید ناظر سواره و پیاده در طراحی و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
 • جزئیات نصب عناصر نوری و نور پردازی فضا می بایست به گونه ای باشد که در روز باعث ایجاد اغتشاشات بصری نشود.
 • وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
 • بهره گیری ازنگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح
 • قابلیت اجرایی و نگهداری طرح درمقابل عوامل متعدد از جمله سرقت از نکات ضروری طرح به شمار می رود.
 • می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
 • مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
 • طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
جوایز
 • نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
 • نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰ کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
مدارک مورد نیاز و نحوه ارائه طرح
 • لوح فشرده طرح شامل تمام نقشه های اجرایی (فاز 1) به صورت شیت بندی شده در فرمت dwg و با انضمام یک سری کامل درقالب فرمت pdf
 • ارائه کلیه نقشه های اجرایی ( فاز 1) چاپ شده در شیت بندی در اندازه A3
 • ارائه نقشه های اصلی طرح ، حداکثر در 5 برگ A2 چاپ شده بصورت آلبوم
 • پلان نما با کدهای ارتفاعی با مقیاس مناسب
 • مقاطع از زوایای مختلف
 • تصاویر سه بعدی طرح از زوایای مختلف همراه با دید شبانه
 • تهیه برآورد اولیه طرح
 • ارائه سایت پلان طرح درمقیاس 1:1000
 • شرح ( concept ) و ایده طراحی
 • تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مشخصات تهیه کننده و ارسال بهمراه مدارک
اسامی هیات داوران مسابقه طراحی میادین محدوده منطقه آزاد ارس
 • ایرج حاتمی
 • حسن ستاری
 • اکبر عبداله زاده طرف
 • مهری فدایی
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به صورت زیر ارائه نمایند.
 • آدرس پستی: استان آذربایجان شرقی- منطقه آزاد ارس(جلفا)-میدان عباس میرزا-سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس-مدیریت امور شهری- واحد زیباسازی منطقه آزاد ارس
 • کد پستی: 33571-54417 شماره تلفن تماس:42025259-041
 • آدرس ایمیل :zibasazi@arasfz.ir
تاریخ های مهم
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰ مهلت ارسال آثار تا 30 تیر ماه 1395 تمدید شد زمان اعلام نتایج: نیمه اول مرداد ماه 1395
دبیرخانه

واحد زیباسازی مدیریت امور شهری منطقه آزاد ارس

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۴۲۰۲۵۲۵۹-۰۴۱