فراخوان مسابقه طراحی میادین در سطح محدوده منطقه آزاد ارس


در خصوص بهسازی، طراحی و ساماندهی میادین محدوده منطقه آزاد ارس و تأکید بر بهسازی سیمای شهری در جهت زیباسازی مقصد گردشگری ارس، واحد زیباسازی سازمان در نظر دارد طراحی و ارائه المان های پیشنهادی میادین اصلی محدوده و تقاطعات اصلی را به مسابقه بگذارد.
موارد عمومی پیشنهادی برای ایده پردازی و طراحی میادین در قالب شش پروژه اعلام شده است.

پروژه های فراخوان شده به شرح ذیل می باشد:میدان (عباس میرزا) :

 

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:

  • هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
  • در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی شهر، توجه به موقعیت طرح و حجم عبور، چشم انداز های سواره (بعنوان ناظر اصلی) در محورهای ارتباطی مد نظر قرار گیرد.
  • طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان میدان و موقعیت خاص آن، باید بتواند شاخصه های یک میدان با منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
  • دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسب های آنها در نظر گرفته شود.
  • استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
  • می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
  • مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
  • طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
جوایز :
نفر اول: ۱۵ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۵ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

دانلود پلن ( فایل اتوکد )

 

– کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.• بلوار مقابل پمپ بنزین خاقانی:
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– بعنوان بلوار ورودی منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و المان های به کار رفته در طراحی آن قابلیت تبدیل به نماد به عنوان اثر شاخص منطقه را دارا باشد.
– مدنظر قرار دادن استراتژی های برتر منطقه آزاد ارس (صنعت، آموزش عالی، گردشگری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی) در طراحی با بهره گیری از نگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح.
– جزئیات نصب عناصر نوری و نورپردازی فضاها می بایست به گونه ای باشد که در روز باعث ایجاد اختشاشات بصری نشود.
– طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان بلوار ورودی منطقه و موقعیت خاص آن، بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
– دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.

جوایز:
نفر اول: ۱۰ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۳ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

دانلود پلن ( فایل اتوکد )


– کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.• میدان یادبود:
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
– استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان
– عنوان میدان (یادبود) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
– توجه به مسایل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
– وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
– استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

دانلود پلن ( فایل اتوکد ) 

 

– کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهندنمود در اختیار سازمان خواهدبود.• میدان معلم:

 


موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
– استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
– عنوان میدان (معلم) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
– توجه به مسایل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
– وحدت شکلی اثربازمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
– استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

دانلود پلن ( فایل اتوکد )

 

 

– کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.• میدان فاز ۲:


موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
– عنوان میدان (صنعت پاک ) در طراحی المان های میدان مد نظر قرار گیرد.
– در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی فاز صنعتی، توجه به موقعیت طرح و چشم اندازهای سواره (بعنوان ناظر اصلی) در محورهای ارتباطی مد نظر گیرد.
– طرح کلی باید بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

دانلود پلن ( فایل اتوکد )


– کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.• نورپردازی فضای سبز و حوض داخل بلوار رسالت:

 


موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– دید ناظر سواره و پیاده در طراحی و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
– جزئیات نصب عناصر نوری و نور پردازی فضا می بایست به گونه ای باشد که در روز باعث ایجاد اغتشاشات بصری نشود.
– وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
– بهره گیری ازنگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح
– قابلیت اجرایی و نگهداری طرح درمقابل عوامل متعدد از جمله سرقت از نکات ضروری طرح به شمار می رود.
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

دانلود پلن ( فایل اتوکد )


– کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.

مدارک مورد نیاز و نحوه ارائه طرح:

- لوح فشرده طرح شامل تمام نقشه های اجرایی (فاز 1)  به صورت شیت بندی شده در فرمت dwg و با انضمام یک سری کامل درقالب فرمت pdf
- ارائه کلیه نقشه های اجرایی ( فاز 1) چاپ شده در شیت بندی در اندازه A3
- ارائه نقشه های اصلی طرح ، حداکثر در 5 برگ A2 چاپ شده بصورت آلبوم
- پلان نما با کدهای ارتفاعی با مقیاس مناسب
- مقاطع از زوایای مختلف
- تصاویر سه بعدی طرح از زوایای مختلف همراه با دید شبانه
- تهیه برآورد اولیه طرح
- ارائه سایت پلان طرح درمقیاس 1:1000
- شرح ( concept ) و ایده طراحی

- تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مشخصات تهیه کننده و ارسال بهمراه مدارک

شرکت کنندگان از درج هرگونه نام و نشان و علامتی روی شیت ( با عنوان شرکت یا اسامی ) به جز رو جلد طرح خودداری فرمایند.

دانلود فرم ثبت نام 

اسامی هیات داوران مسابقه طراحی میادین محدوده منطقه آزاد ارس
1- ایرج حاتمی
2- حسن ستاری
3- اکبر عبداله زاده طرف
4- مهری فدایی

 

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به صورت زیر ارائه نمایند.
آدرس پستی: استان آذربایجان شرقی- منطقه آزاد ارس(جلفا)-میدان عباس میرزا-سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس-مدیریت امور شهری- واحد زیباسازی منطقه آزاد ارس
کد پستی: 33571-54417 شماره تلفن تماس:42025259-041
آدرس ایمیل :zibasazi@arasfz.ir

 


تاریخ های مهم:

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

مهلت ارسال آثار تا 30 تیر ماه 1395 تمدید شد 

زمان اعلام نتایج: نیمه اول مرداد ماه 1395

دبیرخانه:
واحد زیباسازی مدیریت امور شهری منطقه آزاد ارس
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۴۲۰۲۵۲۵۹-۰۴۱