• ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی CR.FREEZONES.IR
 • کپی مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت (خدماتی)
 • در صورت نیاز انجام استعلامات از واحد های ذیربط و سایر ادارات
 • ارائه ابلاغیه کمیسیون اقتصادی برای موضوعات تولیدی(صنعتی و کشاورزی)
 • ارائه فيش واريز وجه براي:
 • فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 2/200/000ريال
 • فعالیت در زمینه بورس، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی و بانکی، دفاتر اسناد رسمی: 10/000/000ریال
 • احداث مجتمع ها و واحد های تجاری، رفاهی، خدماتی،مسکونی، و چند منظوره: 7/000/000ریال
 • فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 2/200/000 ريال
 • فعاليتهاي بازرگاني :2/200/000 ريال

 • ارائه درخواست کتبی
 • تکمیل فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیر شعبه شرکت
 • در رابطه با اتباع خارجی تصویر مصدق کلیه صفحات گذرنامه سهامداران و هیات مدیره شرکت که به تلئید مراجع ذیصلاح رسیده باشد
 • کپی اساسنامه شرکت یا موسسه
 • کپی آگهی تاسیس و تغیرات شرکت یا موسسه
 • صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس شعبه در منطقه آزاد ارس و تعیین مدیر شعبه ارس
 • ارائه فیش واریزی وجه برای :
 • فعالیت های خدماتی و عمرانی :2/200/000ریال
 • فعالیت در زمینه بورس، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی و بانکی، دفاتر اسناد رسمی:10/000/000ریال
 • احداث مجتمع ها و واحدهای تجاری، رفاهی ،خدماتی ،مسکونی و چند منظوره:7/000/000ریال
 • فعالیت های تولیدی و صنعتی :2/200/000ریال
 • فعالیت های بازرگانی :2/200/000ریال

 • ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی cr.ferrzones.ir
 • در صورت نیاز انجام استعلامات از واحد های ذیربط و سایر ادارات
 • ارائه مجوز تاسیس بیمه در منطقه آزاد ارس توسط بیمه مرکزی
 • ارائه فیش واریزی وجه برای :
 • فعالیت های بیمه ای :10/000/000ریال

 • ارائه درخواست كتبي
 • تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري
 • اصل شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مدير شعبه شركت به همراه تصوير كليه صفحات مدارك مذكور
 • در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
 • دو قطعه عكس (3*4) مدير شعبه شركت كه از تاريخ تهيه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
 • اصل و كپي اساسنامه شركت
 • تصوير مصدق آگهي تاسيس و تغييرات شركت يا موسسه
 • صورتجلسه هيات مديره مبني بر تاسيس شعبه و تعيين مدير شعبه
 • ارائه فیش واریزی وجه برای :
 • فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 200.000 ريال
 • فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 400.000 ريال
 • فعاليتهاي بازرگاني : 500.000 ريال

به حساب سيبا شماره 0216639770008- بانك ملي- به نام منطقه آزاد ارس

 • ارائه درخواست كتبي
 • تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیر عامل شرکت
 • در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
 • کپی اساسنامه شرکت.
 • کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت یا موسسه
 • صورتجلسه هيات مديره مبني بر انتقال مركز اصلي شركت
 • ارائه فیش واریزی وجه برای :
 • فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 2/200/000 ريال
 • فعالیت در زمینه بورس ، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی وبانکی، دفاتر اسناد رسمی:10/000/000ریال
 • فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 2/200/000 ريال
 • فعاليتهاي بازرگاني : 2/200/000ريال

 • ارائه درخواست کتبی
 • تکمیل فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری
 • گپی شناسنامه، کارت ملی مدیر شعبه شرکت بیمه ای
 • در رابطه با اتباع خارجی : تصویر مصدق کلیه صفحات گذرنامه سهامداران و هیات مدیره شرکت، آگهی تاسیس، اساسنامه شرکت و سایر اسناد مربوط به شرکت که به تائید مراجع ذیصلاح قانونی(کنسولگری)رسیده باشد.
 • کپی اسانامه موسسه
 • کپی آگهی تاسیس و تغییرات موسسه
 • صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تاسیس شعبه و تعیین مدیر شعبه
 • در صورت نیاز انجام استعلامات از واحد های ذیربط و سایر ادارات
 • ارائه مجوز ثبت ثبت شعبه شرکت بیمه توسط بیمه مرکزی
 • ارائه فیش واریزی وجه برای :
 • فعالیت های بیمه ای :10/000/000ریال