•  
  • يكشنبه, 28 نوامبر 2021
  • سه شنبه, 10 مارس 2015

اساسنامه شرکت های صرافی نوع دو
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 66.3 KB
دانلود
اساسنامه شرکت های صرافی نوع یک
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 62.1 KB
دانلود
پرسشنامه ایجاد تاسیسات گردشگري- خدماتی-رفاهی -تجاري
جعفر موسالو | چهارشنبه, 11 دسامبر 2019 | 263.0 KB
دانلود
درخواست تاسیس بانک-مجوز سرمایه گذاری
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.4 MB
دانلود
درخواست مجوز انتقال دفتر مرکز اصلی شرکت- شرکت تاسیس شده در سرزمین اصلی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 841.4 KB
دانلود
درخواست مجوز سرمایه گذاری - تاسیس شعبه بانک یا موسسه اعتباری خارجی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 171.5 KB
دانلود
درخواست مجوز سرمایه گذاری - تاسیس شعبه شرکت
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 930.3 KB
دانلود
درخواست مجوز سرمایه گذاری ( تاسیس صرافی )
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 62.1 KB
دانلود
درخواست مجوز سرمایه گذاری-تاسیس بانک و موسسه اعتباری
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.9 MB
دانلود
درخواست مجوز فعالیت اقتصادی ( اشخاص حقوقی )
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 424.3 KB
دانلود
درخواست کتبی مجوز فعالیت اقتصادی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 113.8 KB
دانلود
دستور العمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 128.1 KB
دانلود