•  
  • يكشنبه, 28 نوامبر 2021
  • سه شنبه, 10 مارس 2015

فرم برنامه زمان بندی اجرای پروژه های سرمایه گذاری خدماتی در منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | چهارشنبه, 11 دسامبر 2019 | 64.6 KB
دانلود
فرم برنامه زمانبندی - تولیدی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 35.0 KB
دانلود
درخواست مجوز سرمایه گذاری-تاسیس بانک و موسسه اعتباری
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.9 MB
دانلود
فرم درخواست تاسیس صرافی - بانک مرکزی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 266.5 KB
دانلود
فرم درخواست تاسیس شعبه - دفتر نمایندگی بانک یا موسسه اعتباری داخلی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 863.8 KB
دانلود
فرم درخواست کتبی صدور مجوز سرمایه گذاری
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 138.0 KB
دانلود
فرم درخواست کارت بازرگانی اتاق - افراد حقوقی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 635.1 KB
دانلود
فرم درخواست مجوز تاسیس مؤسسات بیمه
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 743.6 KB
دانلود
فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری اشخاص حقیقی-انگلیسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 308.0 KB
دانلود
فرم درخواست نام جهت ثبت شرکت
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 37.7 KB
دانلود
فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری اشخاص حقیقی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 879.0 KB
دانلود
گزارش توجیه فنی و اقتصادی - طرح های تولیدی - صنعتی ( انگلیسی )
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.9 MB
دانلود