آموزش سامانه صدور قبض انبار الکترونیک

روش استفاده از سامانه صدور قبض انبار الکترونیک سازمان منطقه آزاد ارس بصورت تصویری در فایل های ذیل آموزش داده شده است :

آدرس سامانه صدور قبض انبار الکترونیک : anbar.arasfz.ir