آموزش سامانه صدور قبض انبار الکترونیک

روش استفاده از سامانه صدور قبض انبار الکترونیک سازمان منطقه آزاد ارس بصورت تصویری در فایل های ذیل آموزش داده شده است :

تغییر پسورد

بیجک

تفکیک

صدور تالی

صدور قبض انبار

آدرس سامانه صدور قبض انبار الکترونیک :

anbar.arasfz.ir