رديف

مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره(ريال)

1

مجموعه بازي كودك

پارك كوهستان

2.000.000

 • سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري محل فوق الذكر اقدام نمايد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 3 /03/91 مي باشد.
 • متقاضيان مي بايست يك فقره چك تضمين بانكي به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار(2.400.000)ريال در وجه سازمان منطقه آزاد ارس، از بابت ضمانت حسن اجراي تعهدات در قبال شركت در مزايده ، ارائه نمايند.به برگه متقاضياني كه تضمين ارائه ندهند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات و تضمين حفظ و نگهداري و عودت سالم اموال سازمان اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.

متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

 

 

" />

واگذاري اجاره ست بازي

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل لوناپارك و بخش جنوبي پارك كوهستان شامل ست هاي بازي موجود را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان
مي توانند از محل مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 91/03/03 به دفتر مدیریت توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

رديف

مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره(ريال)

1

مجموعه بازي كودك

پارك كوهستان

2.000.000

 • سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري محل فوق الذكر اقدام نمايد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 3 /03/91 مي باشد.
 • متقاضيان مي بايست يك فقره چك تضمين بانكي به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار(2.400.000)ريال در وجه سازمان منطقه آزاد ارس، از بابت ضمانت حسن اجراي تعهدات در قبال شركت در مزايده ، ارائه نمايند.به برگه متقاضياني كه تضمين ارائه ندهند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات و تضمين حفظ و نگهداري و عودت سالم اموال سازمان اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.

متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

 

 

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل لوناپارك و بخش جنوبي پارك كوهستان شامل ست هاي بازي موجود را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان
مي توانند از محل مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 91/03/03 به دفتر مدیریت توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

رديف

مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره(ريال)

1

مجموعه بازي كودك

پارك كوهستان

2.000.000

 • سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري محل فوق الذكر اقدام نمايد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 3 /03/91 مي باشد.
 • متقاضيان مي بايست يك فقره چك تضمين بانكي به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار(2.400.000)ريال در وجه سازمان منطقه آزاد ارس، از بابت ضمانت حسن اجراي تعهدات در قبال شركت در مزايده ، ارائه نمايند.به برگه متقاضياني كه تضمين ارائه ندهند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات و تضمين حفظ و نگهداري و عودت سالم اموال سازمان اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.

متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

 

 

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج