1- گلخانه ها از نوع هیدروپونیک و هر واحد گلخانه بمساحت  5000 متر مربع می باشد.( +- 700)

2- واگذار شوندگان حق تغییر کاربری را ندارند. و واحدهای واگذار شده صرفاً جهت احداث گلخانه استفاده خواهند شد.

3- کسانی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و حق تعیین قطعات قابل واگذاری با برنده مزایده به ترتیب از نفر اوّل تا اتمام قطعات می باشد.

4- پیشنهاد قیمت در فرم مخصوصی خواهد بود که از دبیرخانه مرکزی منطقه آزاد دریافت خواهند نمود.

5- میزان سطح اشغال بنا 60% برای هر واحد می باشد. بدیهی است با افزایش قطعات تا 80% نیز قابل افزایش خواهد بود.

6- در صورتی که برنده مزایده فردی غیر فارغ التحصیل کشاورزی باشد مکلف خواهد بود یک نفر فارغ التحصیل کشاورزی را به ازاء هر واحد گلخانه به کارگیری نماید.

7- ساخت و ساز گلخانه ها در چهارچوب نظام گلخانه ای انجام خواهد پذیرفت.

8- 30% قیمت بدواً و به صورت نقد دریافت و ما بقی مبلغ پس از دوره 18 ماهه تنفس، در طی اقساط 12 ماهه در یافت خواهد شد.

9- برنده مزایده مکلف خواهد بود ظرف مدت یکسال ساخت سازه را به اتمام برساند.

10- سازه های اجرا شده بایستی با لحاظ معیارهای فنی مورد تأیید اجراء گردند.

11- اراضی واگذاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل برای هر واحد بوده و دارای امتیازات خاص منطقه آزاد ارس از جمله معافیت مالیاتی 20 ساله و فاصله 500 متری از شهر جلفا می باشند.

12- تاریخ بازگشایی قیمتهای پیشنهادی رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 28/08/90 خواهد بود.


" />

مزایده اراضی گلخانه منطقه آزاد ارس

سازمان منطقه آزاد تجاري –  صنعتي ارس در نظر دارد 50 واحد از اراضی گلخانه خود را بصورت مزایده به قیمت پایه هر متر مربع 100.000 ریال به فروش برساند لذا از متقاضیان در خواست می گردد قیمت پیشنهادی خود را از مورخ 15 آبان ماه 1390 لغایت روز پنجشنبه مورخ 26 آبان ماه 1390 به دبیرخانه مرکزی منطقه آزاد ارس واقع در جلفا خيابان تيمسار فلاحي- ساختمان مركزي- تحویل نمایند. لازم به توضیح است:

1- گلخانه ها از نوع هیدروپونیک و هر واحد گلخانه بمساحت  5000 متر مربع می باشد.( +- 700)

2- واگذار شوندگان حق تغییر کاربری را ندارند. و واحدهای واگذار شده صرفاً جهت احداث گلخانه استفاده خواهند شد.

3- کسانی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و حق تعیین قطعات قابل واگذاری با برنده مزایده به ترتیب از نفر اوّل تا اتمام قطعات می باشد.

4- پیشنهاد قیمت در فرم مخصوصی خواهد بود که از دبیرخانه مرکزی منطقه آزاد دریافت خواهند نمود.

5- میزان سطح اشغال بنا 60% برای هر واحد می باشد. بدیهی است با افزایش قطعات تا 80% نیز قابل افزایش خواهد بود.

6- در صورتی که برنده مزایده فردی غیر فارغ التحصیل کشاورزی باشد مکلف خواهد بود یک نفر فارغ التحصیل کشاورزی را به ازاء هر واحد گلخانه به کارگیری نماید.

7- ساخت و ساز گلخانه ها در چهارچوب نظام گلخانه ای انجام خواهد پذیرفت.

8- 30% قیمت بدواً و به صورت نقد دریافت و ما بقی مبلغ پس از دوره 18 ماهه تنفس، در طی اقساط 12 ماهه در یافت خواهد شد.

9- برنده مزایده مکلف خواهد بود ظرف مدت یکسال ساخت سازه را به اتمام برساند.

10- سازه های اجرا شده بایستی با لحاظ معیارهای فنی مورد تأیید اجراء گردند.

11- اراضی واگذاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل برای هر واحد بوده و دارای امتیازات خاص منطقه آزاد ارس از جمله معافیت مالیاتی 20 ساله و فاصله 500 متری از شهر جلفا می باشند.

12- تاریخ بازگشایی قیمتهای پیشنهادی رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 28/08/90 خواهد بود.


سازمان منطقه آزاد تجاري –  صنعتي ارس در نظر دارد 50 واحد از اراضی گلخانه خود را بصورت مزایده به قیمت پایه هر متر مربع 100.000 ریال به فروش برساند لذا از متقاضیان در خواست می گردد قیمت پیشنهادی خود را از مورخ 15 آبان ماه 1390 لغایت روز پنجشنبه مورخ 26 آبان ماه 1390 به دبیرخانه مرکزی منطقه آزاد ارس واقع در جلفا خيابان تيمسار فلاحي- ساختمان مركزي- تحویل نمایند. لازم به توضیح است:

1- گلخانه ها از نوع هیدروپونیک و هر واحد گلخانه بمساحت  5000 متر مربع می باشد.( +- 700)

2- واگذار شوندگان حق تغییر کاربری را ندارند. و واحدهای واگذار شده صرفاً جهت احداث گلخانه استفاده خواهند شد.

3- کسانی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و حق تعیین قطعات قابل واگذاری با برنده مزایده به ترتیب از نفر اوّل تا اتمام قطعات می باشد.

4- پیشنهاد قیمت در فرم مخصوصی خواهد بود که از دبیرخانه مرکزی منطقه آزاد دریافت خواهند نمود.

5- میزان سطح اشغال بنا 60% برای هر واحد می باشد. بدیهی است با افزایش قطعات تا 80% نیز قابل افزایش خواهد بود.

6- در صورتی که برنده مزایده فردی غیر فارغ التحصیل کشاورزی باشد مکلف خواهد بود یک نفر فارغ التحصیل کشاورزی را به ازاء هر واحد گلخانه به کارگیری نماید.

7- ساخت و ساز گلخانه ها در چهارچوب نظام گلخانه ای انجام خواهد پذیرفت.

8- 30% قیمت بدواً و به صورت نقد دریافت و ما بقی مبلغ پس از دوره 18 ماهه تنفس، در طی اقساط 12 ماهه در یافت خواهد شد.

9- برنده مزایده مکلف خواهد بود ظرف مدت یکسال ساخت سازه را به اتمام برساند.

10- سازه های اجرا شده بایستی با لحاظ معیارهای فنی مورد تأیید اجراء گردند.

11- اراضی واگذاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل برای هر واحد بوده و دارای امتیازات خاص منطقه آزاد ارس از جمله معافیت مالیاتی 20 ساله و فاصله 500 متری از شهر جلفا می باشند.

12- تاریخ بازگشایی قیمتهای پیشنهادی رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 28/08/90 خواهد بود.


لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج