1-  هر واحد گلخانه بمساحت 3000 متر مربع می باشد.

2- واگذار شوندگان حق تغییر کاربری را ندارند. و واحدهای واگذار شده صرفاً جهت احداث گلخانه استفاده خواهند شد.

3- کسانی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود.

4- میزان سطح اشغال بنا 80%  می باشد.

5- در صورتی که برنده مزایده فردی غیر فارغ التحصیل کشاورزی باشد مکلف خواهد بود یک نفر فارغ التحصیل کشاورزی را به ازاء هر 3000 مترمربع به کارگیری نماید.

6- ساخت و ساز گلخانه ها در چهارچوب نظام گلخانه ای انجام خواهد پذیرفت.

7- 30% قیمت بدواً و به صورت نقد دریافت و ما بقی مبلغ پس از دوره 18 ماهه تنفس و در طی اقساط 12 ماهه در یافت خواهد شد.

8- برنده مزایده مکلف خواهد بود ظرف مدت یکسال ساخت سازه را به اتمام برساند.

9- سازه های اجرا شده بایستی با لحاظ معیارهای فنی مورد تأیید اجراء گردند.

10- اراضی واگذاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل برای هر واحد بوده و دارای امتیازات خاص منطقه آزاد ارس از جمله معافیت مالیاتی 20 ساله و فاصله 500 متری از شهر جلفا می باشند.

11- تاریخ بازگشایی قیمتهای پیشنهادی رأس ساعت 9 صبح مورخه 21/07/90 خواهد بود.

" />

مزایده اراضی گلخانه منطقه آزاد ارس

   سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس در نظر دارد 40 واحد از اراضی گلخانه خود را بصورت مزایده به قیمت پایه هر متر مربع 100.000 ریال به فروش برساند لذا از متقاضیان در خواست می گردد قیمت پیشنهادی خود را از مورخ 10/07/90 لغایت 20/07/90 به دبیرخانه مرکزی منطقه آزاد ارس واقع در جلفا خيابان تيمسار فلاحي- ساختمان مركزي- تحویل نمایند. لازم به توضیح است:

1-  هر واحد گلخانه بمساحت 3000 متر مربع می باشد.

2- واگذار شوندگان حق تغییر کاربری را ندارند. و واحدهای واگذار شده صرفاً جهت احداث گلخانه استفاده خواهند شد.

3- کسانی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود.

4- میزان سطح اشغال بنا 80%  می باشد.

5- در صورتی که برنده مزایده فردی غیر فارغ التحصیل کشاورزی باشد مکلف خواهد بود یک نفر فارغ التحصیل کشاورزی را به ازاء هر 3000 مترمربع به کارگیری نماید.

6- ساخت و ساز گلخانه ها در چهارچوب نظام گلخانه ای انجام خواهد پذیرفت.

7- 30% قیمت بدواً و به صورت نقد دریافت و ما بقی مبلغ پس از دوره 18 ماهه تنفس و در طی اقساط 12 ماهه در یافت خواهد شد.

8- برنده مزایده مکلف خواهد بود ظرف مدت یکسال ساخت سازه را به اتمام برساند.

9- سازه های اجرا شده بایستی با لحاظ معیارهای فنی مورد تأیید اجراء گردند.

10- اراضی واگذاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل برای هر واحد بوده و دارای امتیازات خاص منطقه آزاد ارس از جمله معافیت مالیاتی 20 ساله و فاصله 500 متری از شهر جلفا می باشند.

11- تاریخ بازگشایی قیمتهای پیشنهادی رأس ساعت 9 صبح مورخه 21/07/90 خواهد بود.

   سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس در نظر دارد 40 واحد از اراضی گلخانه خود را بصورت مزایده به قیمت پایه هر متر مربع 100.000 ریال به فروش برساند لذا از متقاضیان در خواست می گردد قیمت پیشنهادی خود را از مورخ 10/07/90 لغایت 20/07/90 به دبیرخانه مرکزی منطقه آزاد ارس واقع در جلفا خيابان تيمسار فلاحي- ساختمان مركزي- تحویل نمایند. لازم به توضیح است:

1-  هر واحد گلخانه بمساحت 3000 متر مربع می باشد.

2- واگذار شوندگان حق تغییر کاربری را ندارند. و واحدهای واگذار شده صرفاً جهت احداث گلخانه استفاده خواهند شد.

3- کسانی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود.

4- میزان سطح اشغال بنا 80%  می باشد.

5- در صورتی که برنده مزایده فردی غیر فارغ التحصیل کشاورزی باشد مکلف خواهد بود یک نفر فارغ التحصیل کشاورزی را به ازاء هر 3000 مترمربع به کارگیری نماید.

6- ساخت و ساز گلخانه ها در چهارچوب نظام گلخانه ای انجام خواهد پذیرفت.

7- 30% قیمت بدواً و به صورت نقد دریافت و ما بقی مبلغ پس از دوره 18 ماهه تنفس و در طی اقساط 12 ماهه در یافت خواهد شد.

8- برنده مزایده مکلف خواهد بود ظرف مدت یکسال ساخت سازه را به اتمام برساند.

9- سازه های اجرا شده بایستی با لحاظ معیارهای فنی مورد تأیید اجراء گردند.

10- اراضی واگذاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل برای هر واحد بوده و دارای امتیازات خاص منطقه آزاد ارس از جمله معافیت مالیاتی 20 ساله و فاصله 500 متری از شهر جلفا می باشند.

11- تاریخ بازگشایی قیمتهای پیشنهادی رأس ساعت 9 صبح مورخه 21/07/90 خواهد بود.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج