سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل استخر پارك كوهستان را تحت شرايط مزايده به مدت يك سال به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و مبلغ اجاره بهاء پيشنهادي خود را طي برگه پیشنهادی ( قابل دریافت از دفتر مدیریت پشتیبانی سازمان )  در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز سه شنبه مورخ 15شهریور ماه 1390 به دفتر مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

مكان مورد اجاره : استخر پارك كوهستان

آدرس محل : جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان

قيمت پايه اجاره بهاء  ماهانه (ريال) : 3.300.000

 متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

" />

آگهي واگذاري اجاره استخر پارك كوهستان

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل استخر پارك كوهستان را تحت شرايط مزايده به مدت يك سال به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و مبلغ اجاره بهاء پيشنهادي خود را طي برگه پیشنهادی ( قابل دریافت از دفتر مدیریت پشتیبانی سازمان )  در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز سه شنبه مورخ 15شهریور ماه 1390 به دفتر مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

مكان مورد اجاره : استخر پارك كوهستان

آدرس محل : جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان

قيمت پايه اجاره بهاء  ماهانه (ريال) : 3.300.000

 • واگذاري محل مذكور شامل استفاده از فضاي استخر مي باشد و تجهيز محل از جمله تهيه تعدادي قايق پدالي، جليقه نجات- حضور نجات غريق و اخذ بيمه مسئوليت بر عهده مستاجر مي باشد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 15 شهریور ماه 1390 مي باشد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
 • متقاضيان جهت ارائه قيمت ، مي بايست برگ پيشنهادي را از دفتر پشتيباني سازمان اخذ نمايند.

 متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

 • هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل استخر پارك كوهستان را تحت شرايط مزايده به مدت يك سال به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و مبلغ اجاره بهاء پيشنهادي خود را طي برگه پیشنهادی ( قابل دریافت از دفتر مدیریت پشتیبانی سازمان )  در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز سه شنبه مورخ 15شهریور ماه 1390 به دفتر مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

مكان مورد اجاره : استخر پارك كوهستان

آدرس محل : جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان

قيمت پايه اجاره بهاء  ماهانه (ريال) : 3.300.000

 • واگذاري محل مذكور شامل استفاده از فضاي استخر مي باشد و تجهيز محل از جمله تهيه تعدادي قايق پدالي، جليقه نجات- حضور نجات غريق و اخذ بيمه مسئوليت بر عهده مستاجر مي باشد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 15 شهریور ماه 1390 مي باشد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
 • متقاضيان جهت ارائه قيمت ، مي بايست برگ پيشنهادي را از دفتر پشتيباني سازمان اخذ نمايند.

 متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

 • هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده می باشد.
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج