رديف

مكان مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره (ريال)

1

بوفه پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب نماز خانه

1.250.000

2

 آلاچيق استخر پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب دفتر پارك

1.100.000

3

بوفه شهرك صنعتي فاز يك

جلفا- اراضي 135 هكتاري فاز يك

2.400.000

4

بوفه پارك سلامت

جلفا- ميدان يادبود- اول خيابان كمربندي

725.000

 • واگذاري و بررسي مبلغ پيشنهادي هر كدام از محل ها بصورت جداگانه خواهد بود.
 • سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري يكي از مكانهاي فوق الذكر اقدام نمايد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 18/12/90 مي باشد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
 • متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.
   

تاریخ انقضا : 18 اسفند ماه 1390

" />

واگذاري اجاره اماكن تجاري

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، تعداد 4 باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقضيان مي توانند از محل هاي مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز پنجشنبه مورخ 18 /12/90 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

رديف

مكان مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره (ريال)

1

بوفه پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب نماز خانه

1.250.000

2

 آلاچيق استخر پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب دفتر پارك

1.100.000

3

بوفه شهرك صنعتي فاز يك

جلفا- اراضي 135 هكتاري فاز يك

2.400.000

4

بوفه پارك سلامت

جلفا- ميدان يادبود- اول خيابان كمربندي

725.000

 • واگذاري و بررسي مبلغ پيشنهادي هر كدام از محل ها بصورت جداگانه خواهد بود.
 • سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري يكي از مكانهاي فوق الذكر اقدام نمايد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 18/12/90 مي باشد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
 • متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.
   

تاریخ انقضا : 18 اسفند ماه 1390

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، تعداد 4 باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقضيان مي توانند از محل هاي مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز پنجشنبه مورخ 18 /12/90 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

رديف

مكان مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره (ريال)

1

بوفه پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب نماز خانه

1.250.000

2

 آلاچيق استخر پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب دفتر پارك

1.100.000

3

بوفه شهرك صنعتي فاز يك

جلفا- اراضي 135 هكتاري فاز يك

2.400.000

4

بوفه پارك سلامت

جلفا- ميدان يادبود- اول خيابان كمربندي

725.000

 • واگذاري و بررسي مبلغ پيشنهادي هر كدام از محل ها بصورت جداگانه خواهد بود.
 • سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري يكي از مكانهاي فوق الذكر اقدام نمايد.
 • مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ 18/12/90 مي باشد.
 • برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
 • قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
 • سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
 • رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
 • متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.
   

تاریخ انقضا : 18 اسفند ماه 1390

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج