مناقصه و مزایده

 

عملیات خاکی لوپ مياني به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خاکی لوپ مياني به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم را با برآورد اوليه 52,303,135,325 ریال (پنجاه و دو میلیارد و سیصد و سه ميليون و یکصد و سی و پنج هزار و سیصد و بیست و پنج ري...

عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی پلیس راه هادیشهر در مسیر جاده جلفا - مرند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی پلیس راه هادیشهر واقع در مسیر جاده جلفا - مرند را با برآورد اوليه 8.746.692.249 ریال (هشت میلیارد و هفتصد و چهل و شش ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و ...

عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی قره برون واقع در مسیر جاده جلفا - مرند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی قره برون واقع در مسیر جاده جلفا - مرند را با برآورد اوليه 13.359.461.987 ریال (سیزده میلیارد و سیصد و پنجاه و نه ميليون و چهارصد و شصد و یک هزار و نهصد و هشت...

عملیات اجرای باند دوم محور جلفا-مرند از کیلومتر 000+11 الی 000+30

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای باند دوم محور جلفا-مرند از کیلومتر 000+11 الی 000+30 را با برآورد اوليه 331،988،678،314 ریال (سیصد و سی و یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و چها...

عملیات اجرای روشنایی خیابان مقابل حوزه علمیه و راه دسترسی سایت اداری و جابجایی خط 20 کیلو ولت مقابل سایت اداری

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردعملیات اجرای روشنایی خیابان مقابل حوزه علمیه و راه دسترسی سایت اداری و جابجایی خط 20 کیلو ولت مقابل سایت اداریرا با برآورد اوليه 513,1,867,448 ریال (یک میلیارد و هشتصد و شصت و هفت ميليون و چهارصد و...

تجدید مناقصه عملیات اجرای بالکن و اتمام كارهاي ابنيه آمفی تئاتر ساختمان اداری

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد تجدید مناقصه عملیات اجرای بالکن و اتمام كارهاي ابنيه آمفی تئاتر ساختمان اداریرا با برآورد اوليه 1,496,728,182 ريال (یک میلیارد و چهارصد و نود و شش ميليون و هفتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هشتاد و...

فراخوان مشارکت آماده سازی حدود 200 هکتار از اراضی سایت صنایع سنگین

سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در نظر دارد نسبت به آماده سازی حدود 200 هکتار از اراضی سایت صنایع سنگین در محدوده مصوب خود را از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی اقدام نماید

عمليات تکمیل جاده دسترسی شهرک صنعتی 135 هکتاری به جاده مرزی در محل گیت ریاحی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات تکمیل جاده دسترسی شهرک صنعتی 135 هکتاری به جاده مرزی در محل گیت ریاحی را با برآورد اوليه 3,570,507,601 ريال (سه میلیارد و پانصد و هفتاد ميليون و پانصد و هفت هزار و ششصد و یک ريال) بر اساس ...

مناقصه عملیات اجرای بالکن و اتمام كارهاي ابنيه آمفی تئاتر ساختمان اداری

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای بالکن و اتمام كارهاي ابنيه آمفی تئاتر ساختمان اداری را با برآورد اوليه 1,496,728,182 ريال (یک میلیارد و چهارصد و نود و شش ميليون و هفتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هشتاد و دو ريال) ب...

تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان، سایت اسکان نوروزی، جنگلکاری پیرامون پارک کوهستان و درختکاری جاده کلیسا (از cng تا پارک کوهستان)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان، سایت اسکان نوروزی، جنگلکاری پیرامون پارک کوهستان و درختکاری جاده کلیسا (از cng تا پارک کوهستان) را با برآورد اوليه 4,059,500,000 ريال (چهار میلیارد و پنجاه و ...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج