مناقصه عمومی نگهداری فضای سبزجنگلکاری سایت اداری

  • (منقضی شده)
  • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • مهلت خرید اسناد: 9 فروردین 1396
  • تاریخ بازگشایی: 22 فروردین 1396
  • روزنامه های درج آگهی: شنبه 21 و دوشنبه 23 اسفندماه 1395- روزنامه صائب تبریز
  • برنده مناقصه: شرکت بهاذین شایان ارس
  • مبلغ پیشنهادی: 5.100.000.000

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردنگهداری فضای سبزجنگلکاری سایت اداری با برآورد اوليه 5.671.500.000ریال (پنج میلیاردو ششصدو هفتادو یک میلیون پانصد هزارريال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي صلاحيت معتبر از اداره کار و سابقه کار مشابه دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع درآذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه3اداره پیمانها و مناقصات - تلفن:  3135-041 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

توضیحات:

  1. شرکت هایی که در زمان برگزاری مناقصه دارای دو پروژه فعال در سازمان منطقه آزاد ارس باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.(ملاک صورتجلسه تحویل موقت پروژه می باشد.)
  2. هر شرکتی که در زمان برگزاری مناقصه دارای یک پروژه فعال باشد و از طرف معاونت فنی و زیربنائی و ... سازمان بصورت مکتوب نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه از نظر کمی و کیفی و تأخیرات غیر مجاز پروژه اعلام نارضایتی بعمل آید حق شرکت در مناقصه را ندارد.

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مناقصه

1- کارت شناسائی معتبر 2- معرفی نامه از شرکت 3 - تصوير صلاحیت معتبر از اداره کار

مهلت خرید اسناد

یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد

17 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

284,000,000ریال

هزینه خرید اسناد

300,000 ریال

شماره حساب جهت واریز فیش از بابت خرید اسناد

1. بانک ملی 0216744280009 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

2. بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

حضور نماينده مناقصه گران در جلسه بازگشائي پاكات قیمت در صورت داشتن معرفي نامه كتبي از شركت بلامانع ميباشد.فایلهای پیوست