مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی محدوده پارک کوهستان

  • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • مهلت خرید اسناد: 27 خرداد ماه 1396
  • تاریخ بازگشایی: 11 تیرماه 1396
  • روزنامه های درج آگهی: 17 و 20 خرداد ماه 1396- صفحه اول روزنامه ارک
  • برنده مناقصه: خدماتی ارس قشلاق جلفا
  • مبلغ پیشنهادی: 9.183.500.000 ريال

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردخدمات عمومی محدوده ی پارک کوهستان را  با برآورد اوليه 10.378.000.000ریال (ده میلیاردو سیصدو هفتاد و هشت میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي صلاحيت معتبر از اداره کار و سابقه کار مشابه دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع درآذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه3اداره پیمانها و مناقصات - تلفن:  3135-041 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

توضیحات:

  1. شرکت هایی که در زمان برگزاری مناقصه دارای دو پروژه فعال در سازمان منطقه آزاد ارس باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.(ملاک صورتجلسه تحویل موقت پروژه می باشد.)
  2. هر شرکتی که در زمان برگزاری مناقصه دارای یک پروژه فعال باشد و از طرف معاونت فنی و زیربنائی و ... سازمان بصورت مکتوب نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه از نظر کمی و کیفی و تأخیرات غیر مجاز پروژه اعلام نارضایتی بعمل آید حق شرکت در مناقصه را ندارد.

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مناقصه

1- کارت شناسائی معتبر 2- معرفی نامه از شرکت 3 - تصوير صلاحیت معتبر از اداره کار

مهلت خرید اسناد

یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد

17 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

520,000,000ریال

هزینه خرید اسناد

300,000 ریال

شماره حساب جهت واریز فیش از بابت خرید اسناد

1. بانک ملی 0216744280009 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

2. بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

حضور نماينده مناقصه گران در جلسه بازگشائي پاكات قیمت در صورت داشتن معرفي نامه كتبي از شركت بلامانع ميباشد

فایلهای پیوست