تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات روسازی معابر شهرک 40 هکتاری

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • روزنامه های درج آگهی: 25 و 27 دی ماه روزنامه مهدتمدن
 • محل دریافت اسناد: دفتر اداره پیمانها و مناقصات سازمان منطقه آزاد ارس واقع در میدان عباس میرزا - سایت اداری- طبقه سوم- اداره پیمانها و مناقصات شماره تلفن 31351333-041
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1,818,000,000ریال
 • برنده مناقصه: شرکت مهندسی ترانشه پل راه
 • مبلغ پیشنهادی: 32.336.293.954 ريال

توضیحات

آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

موضوع مناقصه: عملیات روسازی معابر شهرک 40 هکتاری

 

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردموضوع اشاره شده فوق را را با برآورد اوليه 36.353.770.330ریال سی و شش میلیاردو سیصدو پنجاه و سه میلیون و هفتصدو هفتاد هزار و سیصدو سی ریال) بر اساس فهرست بهاءسال 1396 از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران دارای سابقه کار مشابه  و داراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه(رتبه5راه و ترابری(دارای ظرفیت آزاد))دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع درآذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه3–دبیرخانه کمیسیون معاملات - تلفن:3135-041 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

توضیحات:

 1. شرکت هایی که در زمان برگزاری مناقصه دارای دو پروژه فعال در سازمان منطقه آزاد ارس باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.(ملاک صورتجلسه تحویل موقت پروژه می باشد.)
 2. هر شرکتی که در زمان برگزاری مناقصه دارای یک پروژه فعال باشد و از طرف معاونت فنی و زیربنائی و ... سازمان بصورت مکتوب نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه از نظر کمی و کیفی و تأخیرات غیر مجاز پروژه اعلام نارضایتی بعمل آید حق شرکت در مناقصه را ندارد.
 3. لطفا قبل از مراجعه هزینه خرید اسناد مناقصه را به یکی از شماره حساب های زیر واریز و با در دست داشتن اصل فیش واریزی به دبیرخانه کمیسیون معاملات  مراجعه فرمائید.

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مناقصه

1- کارت شناسائی معتبر 2- معرفی نامه از شرکت 3 - تصوير گواهينامه صلاحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه(رتبه 5 راه و ترابری(دارای ظرفیت آزاد))

مهلت خرید اسناد

یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد

17 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1,818,000,000ریال

هزینه خرید اسناد

300,000 ریال

شماره حساب جهت واریز فیش از بابت خرید اسناد

 1. بانک ملی 0216744280009 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 2. بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 

حضور نماينده مناقصه گران در جلسه بازگشائي پاكات قیمت در صورت داشتن معرفي نامه كتبي از شركت بلامانع ميباشد.

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس

فایلهای پیوست