تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عملیات خاکی و جدول گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی به انضمام پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویلائی –آپارتمانی

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عملیات خاکی و جدول گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی به انضمام پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویلائی –آپارتمانی می رساند به دلیل تغییرات  بوجود آمده در اسناد مناقصه، مناقصه مذکور به مدت یک هفته  تا تاریخ شنبه 24 آذر تمدید میگردد کلیه مناقصه گران موظف میباشند بعد از دانلود اصلاحیه های موجود در قسمت پایین این اطلاعیه پس از مهر و امضاء و الحاق آن در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز 24 آذر به دبیر خانه مرکزی سازمان تحول نمایند .

  1. با توجه به عدم تغییر در مبلغ برآورد پروژه ضمانت نامه اخذ شده توسط پیمانکاران معتبر می باشد.
  2. پروژه از لحاظ کسورات قانونی غیر عمرانی میباشد.  
  3. شاخص مبنای تعدیل بر اساس آخرین بخشنامه های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
  4. تا بیست درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از ابلاغ  قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.

    دو فایل پیوست دارد

فایلهای پیوست