مناقصه خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار) 132/30کیلو ولت

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار) 132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین می رساند با توجه به درخواست مناقصه گران محترم مبنی بر تمدید مهلت ارائه پیشنهادات ، بدینوسیله مهلت ارایه پیشنهادات از روز چهارشنبه 97/11/10(دهم بهمن ماه) به مدت هفت روز دیگر تا تاریخ 97/11/17 دوباره تمدید می گردد.

فایلهای پیوست