الحاقیه شماره دو مناقصه خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس

  • نوع معامله: سایر

توضیحات

الحاقیه شماره دو:

پیرو استعلام انجام شده از شرکت برق منطقه ای آذربایجان مقرر گردید اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در سیستم RTU پست گلفرج توسط شرکت برق منطقه ای آذربایجان انجام گردد و این بخش از کار در مناقصه حاضر موضوعیت ندارد.

دانلود پیوست الحاقیه

فایلهای پیوست