الحاقیه شماره سه مناقصه خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

الحاقیه شماره سه مناقصه خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس

از بخش الحاقیه پیوست را دریافت کنید

فایلهای پیوست