احداث سوله های صنعتی دو، چهار و هشت واحدی در سایت 40 هکتاری منطقه آزاد ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • روزنامه های درج آگهی: روزنامه اطلاعات 21 و 23 اسفند
  • برنده مناقصه: شرکت کهن آسین
  • مبلغ پیشنهادی: 103.406.390.911

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردموضوع اشاره شده فوق را را با برآورد اوليه 86.620.835.903 ریال (هشتاد و شش میلیاردو ششصدو بیست میلیون و هشتصدو سی و پنج  هزار رو نهصدوسه ریال) بر اساس فهرست بهاءسال 1397 (تجمیعی) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.

بدينوسيله از پيمانكاران داراي سابقه کاری مشابه و صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه (رتبه4 ابنیه  (دارای ظرفیت آزاد)) دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع درآذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه3–دبیرخانه کمیسیون معاملات - تلفن:3135-041 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

توضیحات:

  1. شرکت هایی که در زمان برگزاری مناقصه دارای دو پروژه فعال در سازمان منطقه آزاد ارس باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.(ملاک صورتجلسه تحویل موقت پروژه می باشد.)
  2. هر شرکتی که در زمان برگزاری مناقصه دارای یک پروژه فعال باشد و از طرف معاونت فنی و زیربنائی و ... سازمان بصورت مکتوب نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه از نظر کمی و کیفی و تأخیرات غیر مجاز پروژه اعلام نارضایتی بعمل آید حق شرکت در مناقصه را ندارد.

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مناقصه

1- کارت شناسائی معتبر 2- معرفی نامه از شرکت 3 - تصوير گواهينامه صلاحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه(رتبه 4 ابنیه(دارای ظرفیت آزاد))

مهلت خرید اسناد

یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد

17 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

3.532.500.000 ریال

هزینه خرید اسناد

 1.500.000ریال

شماره حساب جهت واریز فیش از بابت خرید اسناد

  1. بانک ملی 0216744280009 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
  2. بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 

حضور نماينده مناقصه گران در جلسه بازگشائي پاكات قیمت در صورت داشتن معرفي نامه كتبي از شركت بلامانع ميباشد.

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس

فایلهای پیوست