الحاقیه و اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیل کارهای باقیمانده محور جلفا _ مرند حدفاصل 380+11 الی 025+22

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

کلیه مناقصه گران موظف می باشند پس از دریافت فایل پیوست صفحات مورد نظر را پس از مهر و امضا در اسناد مناقصه جایگزین و اضافه نمایند.

فایلهای پیوست