آگهی تملک اراضی و املاک واقع درباند دوم جاده جلفا - مرندکیلومتر 30 الی 34

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

آگهی تملک اراضی و املاک واقع درباند دوم جاده جلفا - مرندکیلومتر 30 الی 34


سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد به استناد لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 08/11/58 شورای انقلاب اسلامی ایران به منظور اجرای طرح های عمرانی و تملک اراضی موردنیاز اقدام نماید.
لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک و متصرف اراضی و املاک واقع در محدوده فوق می باشند دعوت به عمل می آیدحداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر این آگهی با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و سایر حقوق قانونی خود به نشانی جلفا - سازمان منطقه آزاد ارس - مدیریت املاک و مستغلات مراجعه نمایند. ضمناً نظر به اینکه تعیین قیمت اراضی براساس نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری بعمل می آید، همزمان با تحویل اسناد مالکیت، کارشناس خود را نیز معرفی نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالکین مطابق مقررات قانونی نسبت به انتخاب کارشناس و تملک اقدام خواهد شد. این آگهی برای اطلاع و اقدام مالکین و صاحبان حق منتشر گردیده است.

مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد ارس

فایلهای پیوست