ارایه خدمات بیمه های درمان تکمیلی کارکنان و بیمه های اموال، مسئولیت و عمر و حوادث گروهی

  • نوع معامله: یک مرحله ای

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : ارایه خدمات بیمه های درمان تکمیلی کارکنان و بیمه های اموال، مسئولیت و عمر و حوادث گروهی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2098091750000003 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

  1. زمان انتشار در سایت: 04/09/98 ساعت 12:00
  2. مهلت دریافت اسناد:13/09/98 ساعت 12:00
  3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :23/09/98 ساعت 12:00
  4. زمان بازگشایی:23/09/98 ساعت 14:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست