خدمات عمومی محدوده مسیر بلوار رسالت و کوی امیرالمومنین و...

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • تاریخ بازگشایی: 99/04/21 ساعت 13:00
  • روزنامه های درج آگهی: یکم و سوم تیرماه 99- روزنامه ستاره صبح

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : خدمات عمومی(شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر بلوار رسالت و کوی امیرالمومنین و...

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2099091750000005 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

  1. زمان انتشار در سایت: 03/04/99 ساعت 09:00
  2. مهلت دریافت اسناد:09/04/99 ساعت 15:00
  3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :19/04/99 ساعت 15:00
  4. زمان بازگشایی:21/04/99 ساعت 13:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست