آگهی تجدید مناقصه خدمات عمومی، نگهداری فضای سبز و امور خدماتی مرکز خداآفرین

 • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • مهلت خرید اسناد: 99/5/12 ساعت 12:00
 • تاریخ بازگشایی: 99/5/22 ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: 2 و 5 مردادماه 1399- صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد
 • برنده مناقصه: شرکت ارس ماهر ارس
 • مبلغ پیشنهادی: 13.123.748.468

توضیحات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

موضوع : خدمات عمومی، نگهداری فضای سبز و امور خدماتی مرکز خداآفرین

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2099091750000011 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 05/05/99 ساعت 09:00
 2. مهلت دریافت اسناد:12/05/99 ساعت 12:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :22/05/99 ساعت 12:00
 4. زمان بازگشایی:22/05/99 ساعت 14:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

 

فایلهای پیوست