عملیات آسفالت نمودن انتهای مسیر 35 متری سایت صنایع سنگین (مسیر دسترسی شرکت فولاد آذرآبادگان)

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • مهلت خرید اسناد: 1399/7/10
  • تاریخ بازگشایی: 1399/7/21
  • روزنامه های درج آگهی: یکم و سوم مهرماه 99- روزنامه عصر اقتصاد

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : عملیات آسفالت نمودن انتهای مسیر 35 متری سایت صنایع سنگین (مسیر دسترسی شرکت فولاد آذرآبادگان)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2099091750000015 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

  1. زمان انتشار در سایت: 03/07/99 ساعت 10:00
  2. مهلت دریافت اسناد:10/07/99 ساعت 10:00
  3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :20/07/99 ساعت 10:00
  4. زمان بازگشایی پاکت ها:21/07/99 ساعت 08:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست