رفت و روب معابر فاز 1 و 2 و سایت چهل هکتاری و سرویس های بهداشتی شهرک صنعتی

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • مهلت خرید اسناد: 1399/7/10 ساعت 10:00
 • تاریخ بازگشایی: 1399/7/21 ساعت 8:00
 • روزنامه های درج آگهی: یکم و سوم مهرماه 99- روزنامه صبح اقتصاد

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : رفت و روب معابر فاز 1 و 2 و سایت چهل هکتاری و سرویس های بهداشتی شهرک صنعتی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2099091750000013 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 03/07/99 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:10/07/99 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :20/07/99 ساعت 10:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:21/07/99 ساعت 08:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست