آگهی مناقصه عمومی اصلاح و جابجایی خط 20 کیلو ولت و پست هوایی در امتداد جاده جدیدالاحداث نوردوز

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • مهلت خرید اسناد: 99/07/29 ساعت 9:00
 • تاریخ بازگشایی: 99/08/11 ساعت 8:00
 • روزنامه های درج آگهی: یکشنبه و سه شنبه 20 و 22 مهرماه 1399 - روزنامه مهد آزادی

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : اصلاح و جابجایی خط 20 کیلو ولت و پست هوایی در امتداد جاده جدیدالاحداث نوردوز طبق شرح خدمات پیوستی

      سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2099091750000016 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 22/07/99 ساعت 09:00
 2. مهلت دریافت اسناد:29/07/99 ساعت 09:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :10/08/99 ساعت 09:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:11/08/99 ساعت 08:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست