تجدید مناقصه عملیات آسفالت نمودن انتهای مسیر 35 متری سایت صنایع سنگین ( مسیر دسترسی شرکت فولاد آذر آبادگان)

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • مهلت خرید اسناد: 99/08/08
 • تاریخ بازگشایی: 19/08/99 ساعت 08:00
 • روزنامه های درج آگهی: 29 مهر و 1 آبان ماه - روزنامه جهان اقتصاد

توضیحات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

موضوع : عملیات آسفالت نمودن انتهای مسیر 35 متری سایت صنایع سنگین ( مسیر دسترسی شرکت فولاد آذر آبادگان)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2099091750000017 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 01/08/99 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:08/08/99 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :18/08/99 ساعت 10:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:19/08/99 ساعت 08:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست