آگهی تجدیدمزایده فروش قطعات جنب خدمات موتوری سازمان واقع در خیابان ورزش به کاربری مسکونی

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: 25 و 27 آبان ماه 1399 - روزنامه ساقی آذربایجان

توضیحات

آگهی تجدید مزایده  فروش قطعات جنب خدمات موتوری سازمان واقع در خیابان ورزش به کاربری مسکونی

 

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد قطعات جنب خدمات موتوری سازمان واقع در خیابان ورزش به کاربری مسکونی را با شرایط و مشخصات زیر تحت شرايط تجدید مزايده به فروش رساند. متقاضيان مي توانند  اسناد و مدارک و برگ پیشنهاد قیمت را از سایت سازمان منطقه آزاد ارس  به نشانی www.arasfz.ir دریافت  نمايند.

ردیف

شماره قطعه

قیمت پایه کارشناسی هر متر مربع (ریال)

مساحت (متر مربع)

قیمت پایه کارشناسی کل (ریال)

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1

13

36.000.000

230.44

8.295.840.000

829.584.000

2

14

230.33

8.291.880.000

829.188.000

3

15

230.59

8.301.240.000

830.124.000

 

 

نشاني: آذربایجان شرقی – منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس –جلفا – خیابان ورزش -جنب خدمات موتوری سازمان  

مبلغ ضمانت نامه شركت در مزایده: طبق مبالغ درج شده در جدول شماره 1 معادل 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی می باشد.

آخرين مهلت ارایه پيشنهادها: روز یکشنبه مورخ 16/09/99 میباشد.

 نشاني محل تسليم پيشنهادها: متقاضی میبایست پاکت شرکت در مزایده را به آدرس آذربايجان شرقي ـ منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس ـ میدان عباس میرزا -  سایت اداری – طبقه همکف –  دبيرخانه مرکزی سازمان بصورت فیزیکی تحویل و رسید اخذ نماید.

 

فایلهای پیوست