ارایه خدمات بیمه های درمان تکمیلی کارکنان سازمان

  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • مهلت خرید اسناد: 99/12/04
  • تاریخ بازگشایی: 99/012/16
  • روزنامه های درج آگهی: 25 و 27 بهمن ماه - روزنامه اقتصاد و سازندگی

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : ارایه خدمات بیمه های درمان تکمیلی کارکنان سازمان

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه 2099091750000019  بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

  1. زمان انتشار در سایت: 27/11/99
  2. مهلت دریافت اسناد: 04/12/99
  3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها : 14/12/99
  4. زمان بازگشایی: 16/12/99

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست