مزایده فروش قطعه زمین واقع در ورودی شهر جلفا و بلوار اصلی شهر و فی مابین مجتمع های اوغور تجارت و گلچین تک

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • تاریخ بازگشایی: 1400/02/11
  • روزنامه های درج آگهی: 18 و 21 فروردین ماه - روزنامه یاقوت وطن

توضیحات

آگهی مزایده عمومی

قطعه زمین واقع در ورودی شهر جلفا و بلوار اصلی شهر و فیمابین مجتمع های اوغور تجارت و گلچین تک با کاربری تجاری

مشاهده متن کامل آگهی بهمراه کلیه مستندات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

شماره فراخوان در سامانه: 2000091750000002

فایلهای پیوست