احداث خط 20 کیلوولت جهت افزایش ظرفیت برق کلیدخانه سایت چهل هکتاری

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • شماره: 2000091750000005
  • مهلت خرید اسناد: 1400/02/06
  • تاریخ بازگشایی: 1400/02/19
  • روزنامه های درج آگهی: 28 و 30 فروردین ماه - روزنامه جهان اقتصاد

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع: احداث خط 20 کیلوولت جهت افزایش ظرفیت برق کلیدخانه چهل هکتاری

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکرو و با جزئیات مندرج در اسنادمناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مناقصه 2000091750000005 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

زمان انتشار در سایت: 30/01/1400 ساعت 10:00

مهلت دریافت اسناد: 06/02/1400  ساعت 14:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: 18/02/1400  ساعت 14:30

زمان بازگشایی پاکات:  19/02/1400  ساعت 12:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام برنده و... از طریق همان سامانه امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "بخش ثبت نام" موجود است.

فایلهای پیوست