مناقصه عمومی احداث خط 20 کیلو ولت جهت افزایش ظرفیت برق کلید خانه چهل هکتاری

 • (منقضی شده)
 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • مهلت خرید اسناد: 1400/04/31
 • تاریخ بازگشایی: 1400/05/10
 • روزنامه های درج آگهی: 21 و 23 تیرماه 1400- روزنامه عجب شیر
 • برنده مناقصه: شرکت فنی مهندسی آذر یورد سال
 • مبلغ پیشنهادی: 13.420.400.131

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : احداث خط 20 کیلو ولت جهت افزایش ظرفیت برق کلید خانه چهل هکتاری

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2000091750000016صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 23/04/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:31/04/1400 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :10/05/1400 ساعت 10:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:10/05/1400 ساعت 11:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست