تجدید مناقصه عملیات اصلاح و احداث خط 20 کیلو ولت در میدان مقابل هواشناسی

 • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • مهلت خرید اسناد: 1400/08/12
 • تاریخ بازگشایی: 1400/08/23
 • روزنامه های درج آگهی: 3و 5 آبانماه 1400- روزنامه ساقی
 • برنده مناقصه: شرکت آمورکاران نگین آروند
 • مبلغ پیشنهادی: 17.172.079.317

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع :  تجدید مناقصه عملیات اصلاح و احداث خط 20 کیلو ولت در میدان مقابل هواشناسی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2000091750000022 صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 05/08/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:12/08/1400 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :22/08/1400 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:23/08/1400 ساعت 10:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست