مناقصه عمومی ارایه خدمات بیمه های تکمیلی کارکنان به تعداد 3000 نفر(بیمه شده اصلی بهمراه افراد تحت تکفل)بهمراه بیمه های بازرگانی سازمان

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره:  2000091750000030
 • مهلت خرید اسناد: 10/09/1400 ساعت 100:00
 • تاریخ بازگشایی: 21/09/1400 ساعت 11:00
 • روزنامه های درج آگهی: یک و سوم آذرماه - روزنامه دنیای اقتصاد

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : ارایه خدمات بیمه های تکمیلی کارکنان به تعداد 3000 نفر(بیمه شده اصلی بهمراه افراد تحت تکفل)بهمراه بیمه های بازرگانی سازمان   

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2000091750000030 صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 03/09/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:10/09/1400 ساعت 100:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :20/09/1400 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:21/09/1400 ساعت 11:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست