آگهی تجدید مناقصه اجرای عملیات روسازی سایت 40 هکتاری

 • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۳۵
 • مهلت خرید اسناد: 1400/10/13 ساعت 10:00
 • تاریخ بازگشایی: 1400/10/25ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: 4 و 6 دیماه 1400- روزنامه جام جم
 • برنده مناقصه: شرکت آباد بوم پارس
 • مبلغ پیشنهادی: 586.407.493.244

توضیحات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

موضوع : تجدید مناقصه اجرای عملیات روسازی سایت 40 هکتاری

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۳۵ صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 06/10/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:13/10/1400 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :25/10/1400 ساعت 11:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:25/10/1400 ساعت 14:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست