تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث و تکمیل پروژه ساختمانی ویزیتور سنتر ارس

 • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: 2000091750000037
 • مهلت خرید اسناد: 27/10/1400 ساعت 10:00
 • تاریخ بازگشایی: 10/11/1400 ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: 18 و 20 دی ماه 1400- روزنامه ساقی
 • برنده مناقصه: شرکت ساختمانی و تاسیساتی پی کاو تبریز
 • مبلغ پیشنهادی: 141.944.685.260

توضیحات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

موضوع : عملیات احداث و تکمیل پروژه ساختمانی ویزیتور سنتر ارس (تجدید مناقصه)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2000091750000036 صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 20/10/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:27/10/1400 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :09/11/1400 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:10/11/1400 ساعت 14:00
 5. حداقل پایه های مجاز برای شرکت در مناقصه : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه 3 و رتبه 4 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه (تواما و بصورت همزمان)

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست