مناقصه عمومی احداث محوطه سالن ورزشی چند منظوره خداآفرین و زمین چمن مصنوعی و ساختمان های رختکن و نگهبانی

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۳۸
 • مهلت خرید اسناد: 1400/11/18 ساعت 10:00
 • تاریخ بازگشایی: 1400/12/01ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: 9 و 11 بهمن ماه - روزنامه مهد آزادی

توضیحات

 

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : احداث محوطه سالن ورزشی چند منظوره خداآفرین و زمین چمن مصنوعی و ساختمان های رختکن و نگهبانی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۳۸ صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 12/11/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:19/11/1400 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :30/11/1400 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:01/12/1400 ساعت 13:00
 5. حداقل پایه های مجاز برای شرکت در مناقصه : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه

*باتوجه به بروز مشکل فنی، آگهی فوق الذکر با یک روز تاخیر نسبت به تاریخ های چاپ شده در روزنامه در سامانه ستاد بارگذاری شده است.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست