روشنایی باند کندرو وتابلوهای برق و افزایش ظرفیت ترانس پارک طراوت و زندگی

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۳۹
 • مهلت خرید اسناد: مهلت دریافت اسناد:16/12/1400 ساعت 13:00
 • تاریخ بازگشایی: زمان بازگشایی پاکت ها:28/12/1400 ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: هفتم و نهم اسفندماه 1400- روزنامه جوان

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

روشنایی باند کندرو وتابلوهای برق و افزایش ظرفیت ترانس پارک طراوت و زندگی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۳۹ بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 09/12/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:16/12/1400 ساعت 13:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :28/12/1400 ساعت 13:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:28/12/1400 ساعت 14:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

 

فایلهای پیوست