اجرای عملیات روسازی سایت 40 هکتاری(تجدید مناقصه)

 • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: 2000091750000045
 • مهلت خرید اسناد: 01/10/ 1401 ساعت 13:00
 • تاریخ بازگشایی: 1401/01/21 ساعت 12:00
 • روزنامه های درج آگهی: 21 و 23 اسفند روزنامه مهد آزادی
 • برنده مناقصه: شرکت آباد بوم پارس
 • مبلغ پیشنهادی: 586407493244

توضیحات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

موضوع : اجرای عملیات روسازی سایت 40 هکتاری(تجدید مناقصه)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2000091750000045 صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 23/12/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:10/01/ 1401 ساعت 13:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :20/01/1401 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:21/01/1401 ساعت 12:00
 5. حداقل پایه های مجاز برای شرکت در مناقصه : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته راه و باند رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست