مناقصات خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز سطح منطقه آزاد ارس

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • شماره: ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۲ الی 7
 • مهلت خرید اسناد: 1401/05/12 ساعت 14:00
 • تاریخ بازگشایی: 1401/05/23 ساعت 10:00
 • روزنامه های درج آگهی: 3 و 5 مردادماه صفحه اول روزنامه اقتصاد ملی

توضیحات

آگهی مناقصات عمومی

موضوع : مناقصات خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز سطح منطقه آزاد ارس

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه های عمومی موضوعات اشاره شده ذیل را به شرح جدول زیر و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ردیف

عنوان مناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر قره برون و دهستان شجاع،سیلگرد و ...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۷

2

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) سایت های صنعتی فاز یک و دو،چهل هکتاری و ...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۶

3

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) پارک کوهستان تا کلیسای سنت استپانوس و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۵

4

مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه 4 (سایت های صنعتی)

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۴

5

مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه2 شامل پارک جنب میدان عباس میرزا،محوطه سایت اداری،روستای شجاع و سیلگرد و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۳

6

مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه 1 شامل پارک کوهستان،پارک درنا، کلیسای سنت استپانوس و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۲

 

 

 

 1. زمان انتشار در سایت: 05/05/1401 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:12/05/1401 ساعت 14:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :22/05/1401 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:23/05/1401 ساعت 10:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست