تجدید مناقصات خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز سطح منطقه آزاد ارس

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • شماره: ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰08الی 13
 • مهلت خرید اسناد: 1401/06/09 ساعت 14:00
 • تاریخ بازگشایی: 1401/06/20 ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: 30 مرداد و 1 شهریور 1401 روزنامه مهد تمدن
 • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)
 • برنده مناقصه: تجدید مناقصه فضای سبز ناحیه 2 برنده اش مشخص شد: شرکت یادمان گل پردیس ارس
 • مبلغ پیشنهادی: مبلغ پیشنهادی برای تجددید مناقص فضای سبز ناحی 2 : 45.928.800.000 ریال

توضیحات

آگهی مناقصات عمومی

موضوع : تجدید مناقصات خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز سطح منطقه آزاد ارس

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه های عمومی موضوعات اشاره شده ذیل را به شرح جدول زیر و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ردیف

عنوان مناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

تجدبد مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر قره برون و دهستان شجاع،سیلگرد و ...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰08

2

تجدبد مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) سایت های صنعتی فاز یک و دو،چهل هکتاری و ...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰09

3

تجدبد مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) پارک کوهستان تا کلیسای سنت استپانوس و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰01۰

4

م تجدبد ناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه 4 (سایت های صنعتی)

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰011

5

تجدبد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه2 شامل پارک جنب میدان عباس میرزا،محوطه سایت اداری،روستای شجاع و سیلگرد و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰012

6

تجدبد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه 1 شامل پارک کوهستان،پارک درنا، کلیسای سنت استپانوس و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰013

 

 

 

 1. زمان انتشار در سایت: 02/06/1401 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:09/06/1401 ساعت 14:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :19/06/1401 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:20/06/1401 ساعت 14:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست