تجدیدمناقصات خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز سطح منطقه آزاد ارس

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • شماره: ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰0۰15 تا 19
 • مهلت خرید اسناد: 1401/07/04ساعت 10:00
 • تاریخ بازگشایی: 1401/07/18ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: 23 و 27 شهریورماه روزنامه جهان اقتصاد
 • برنده مناقصه: 1- شرکت آذر گومو ارس - برنده تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 4 با مبلغ پیشنهادی 19.338.000.000 ******* 2- شرکت آذر گوموش ارس- برنده تجدید مناقصه خدمات عمومی سایت های صنعتی، فاز یک و دو و.. با مبلغ پیشنهادی 27.323.924.446 ****** 3- شرکت آبادگران توسعه ارس- آگهی تجدید مناقصه عمومی خدمات عمومی مسیر قره برون و شجاع و... با مبلغ پیشنهادی 40.764.000.000 ********* 4- شرکت آذرآبادگران عمران ارس - آگهی تجدید مناقصه خدمات عمومی پارک کوهستان تا کلیسا با مبلغ پیشنهادی 44.818.000.000 ******* 5- شرکت آریان سرایول ارس - تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز پارک کوسهتان تا کلیسا با مبلغ پیشنهادی 48.200.000.000

توضیحات

آگهی مناقصات عمومی

موضوع : تجدید مناقصات خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز سطح منطقه آزاد ارس

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه های عمومی موضوعات اشاره شده ذیل را به شرح جدول زیر و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ردیف

عنوان مناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر قره برون و دهستان شجاع،سیلگرد و ...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰0۰15

2

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) سایت های صنعتی فاز یک و دو،چهل هکتاری و ...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰016

3

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) پارک کوهستان تا کلیسای سنت استپانوس و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰017

4

تجدید ناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه 4 (سایت های صنعتی)

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰018

5

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه 1 شامل پارک کوهستان،پارک درنا، کلیسای سنت استپانوس و...

۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰019

 

 

 

 1. زمان انتشار در سایت: 27/06/1401 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:04/07/1401 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :16/07/1401 ساعت 15:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:18/07/1401 ساعت 14:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست