مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز ناحیه3 شامل پارک سلامت،خیابان ساحل،خیابان تیمسار فلاحی و...

 • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: سایر
 • شماره: ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲۰
 • مهلت خرید اسناد: 18/07/1401 ساعت 12:00
 • تاریخ بازگشایی: 02/08/1401 ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: شنبه و دوشنبه 9 و 11 مهرماه روزنامه جهان اقتصاد
 • برنده مناقصه: شرکت آبادگران سبزآرین
 • مبلغ پیشنهادی: 12.989.877.000

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : نگهداری فضای سبز ناحیه3 شامل پارک سلامت،خیابان ساحل،خیابان تیمسار فلاحی و...

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲۰ بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 11/07/1401 ساعت 12:00
 2. مهلت دریافت اسناد:18/07/1401 ساعت 12:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :30/07/1401 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:02/08/1401 ساعت 14:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست